Algemene voorwaarden

// Algemene voorwaarden Brand Improve

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Brand Improve
1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Brand Improve.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Brand Improve gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2. Door de aanbetaling te voldoen verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Brand Improve en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Brand Improve alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Brand Improve.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Brand Improve niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

3.1. Per opdracht zal Brand Improve een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offertes van Brand Improve zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Opdrachtbepalingen

4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever de aanbetaling zoals deze genoemd is in de afgegeven offerte. Na deze betaling zal Brand Improve starten met de eerste opzet van het project. Na afronding van het project betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Brand Improve behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Brand Improve nodig heeft ten behoeve van het overeengekomen project, op verzoek, ter hand te stellen van Brand Improve en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan behoudt Brand Improve zich het recht om haar werkzaamheden (tijdelijk) te staken. Indien het project door toedoen van de opdrachtgever gestaakt wordt of niet binnen een periode van één jaar na opdrachtbevestiging wordt afgerond behoudt Brand Improve zich het recht om de hoofdsom in rekening te brengen.

4.4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafi sch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Brand Improve is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Brand Improve is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Brand Improve kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

4.5. Brand Improve behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, of webshop evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

4.6. Brand Improve is gerechtigd de website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites / webshops draagt Brand Improve de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest recente versies van de internetbrowsers; Safari, Firefox, Google Chrome en Microsoft Internet Explorer. Brand Improve is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en

verschillen tussen de verschillende browsers. Brand Improve garandeert op generlei wijze dat het door Brand Improve gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website of webshop

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop.

6.1 Tegen betaling kan Brand Improve onderhoud aan het geleverde project uitvoeren. Kiest de opdrachtgever ervoor om af te zien van deze dienst, dan is Brand Improve niet aansprakelijk voor blijvend functioneren van het
project.

6.2. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever. Ordenen en verwerken van verkregen informatie van de drachtgever

op bestaande pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de
opdrachtgever.

6.3. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Brand Improve.

6.4. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door Brand Improve geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Brand Improve zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Brand Improve gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

8.3. Brand Improve niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domeinnaam registrant of anderen waarop Brand Improve geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen

10.1. Alle door Brand Improve genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exlusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling

11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.

11.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail of per post.

Artikel 12: Eigendomsrecht

12.1. Brand Improve behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en af te leveren goederen en diensten totdat de koopprijs voor al deze goederen / of diensten geheel is voldaan.

Artikel 13: Privacy bepalingen

13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. AtOne |Online Succes verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

We komen graag met u in contact en bekijken samen je huidige marketingactiviteiten of zetten nieuwe activiteiten op!

Wiltonstraat 40
3905KW Veenendaal

Vrijblijvend kennismaken?

We nemen binnen 1 werkdag contact met je op om te bespreken hoe we jou kunnen helpen!

  Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

  We komen graag met u in contact en bekijken samen je huidige marketingactiviteiten of zetten nieuwe activiteiten op!

  Wiltonstraat 40
  3905KW Veenendaal

  Vrijblijvend kennismaken?

  We nemen binnen 1 werkdag contact met je op om te bespreken hoe we jou kunnen helpen!